Anmälan till hösten 2018

Hej Tennisvänner !

Träningsgrupper, hösten 2018
Vårtermin börjar lida mot sitt slut och det är dags att se framåt mot höstteminen som startar Söndag v33.
För att vi skall kunna planera höstens träningsverksamhet så vill vi be alla som avser att delta under hösten att återanmäla sig. I anmälan anger man bla önskat antal träningstillfällen per vecka och vilka veckodagar man föredrar att träna.
Denna information skall ses som en intresseanmälan, det slutliga träningsschemat kommer att sättas ihop under sommaren och göras tillgängligt under inledningen av augusti.

Hösten terminen kommer som sagt att starta Söndag v33 (19/8) och pågår tom vecka 51. Under terminen kommer det att vara upphåll från spel endast under höstlovet (v44), total kommer terminen därför omfatta 17 träningsveckor.

Priserna för deltagande i träningsgrupperna är satta baserat på samma modell som under vårterminen:
  • Antalet planerade träningsveckor
  • Ett sjunkande pris per träningstillfälle ju fler träningstillfällen/vecka som man anmäler sig till
  • För höstterminen har vi valt att bibehålla avgifterna trots att vi har adderat en träningsvecka jfrt med vårterminen.
Tänk på att ju tidigare man anmäler sig desto större är chansen att önskemål om tider och antal träningspass per vecka kan tillgodses, sena anmälningar efter sommarn kommer tillgodoses endast i mån av plats.
Sista dag för anmälan 30/6 2018

För höstterminen har vi valt att bibehålla avgifterna trots att vi har adderat en träningsvecka jfrt med vårterminen.
 
Varför anmälan ?
Vi får ofta frågan om varför man måste anmäla sig till varje ny termin. Det finns flera anledningar till detta, bla:
  • Inför varje ny termin så är det normalt c:a 20-30 st deltagare som väljer att sluta, och lika många som tillkommer. För vår planering så är det viktigt att få denna information så tidigt som möjligt.
  • Vissa vill utöka och träna fler pass än tidigare och andra färre, anmälan är ett sätt att fånga upp dessa önskemål.
  • Det är ett bra sätt att tillse att vi har korrekta kontaktuppgifter i vårt medlemsregister
Vem tränar vilka träningsgrupper ?
En annan fråga/synpunkt som ofta kommer upp är hur klubben fördelar sina tränarresurser på de olika träningsgrupperna.

Bålsta tennisklubb har ambitionen att verka för såväl bredd- som elit/tävlings tennis. För att främja det senare så vet vi att det krävs engagemang från spelare/föräldrar och vilja att spela tävlingar. Spelare som visar sådant engagemang och vilja kommer att få det stöd klubben kan ge i form av träning.

Klubben har fn en chefstränare i Niklas Person och till sin hjälp har han ett antal hjälptränare (Sara Fagerstedt, Fabian Björklöf och Oliver Månsson).
Av förklarliga skäl kan inte alla träningsgrupper tränas av chefstränaren, det tillåter inte vare sig Niklas arbetstider eller det faktum att vi bedriver träning på 3 banor parallellt.
Principen för vilka träningsgrupper som chefstränaren tränar är:
  • Ju fler träningspass man deltar i per vecka, dessa högre andel av dessa kommer att bemannas av Niklas (engagemang)
  • Ju mer man deltar i tävlingar på lägst ”Grandslam” nivå, desto större sannolikhet att man placeras i en träningsgrupp som tränas av Niklas. (Vilja)
  • För de grupper som främst kommer att tränas av hjälptränare så kommer Niklas då och då att gästspela som tränare på mer eller mindre oregelbunden basis.
  • Utöver dessa kriterier så väger även Niklas in, vid gruppindelning, faktorer som ”färdighet” (dvs var i på utvecklingskurvan man befinner sig med sin tennis) och ”logiska grupper” (dvs att spelarna i en grupp är rimligt jämspelta)
I detta sammanhang är det dock också viktigt att poängtera att all träning, i alla träningsgrupper, sker under ledning av Niklas. Det är han som ger hjälptränarna i uppgift att bedriva träningen just så som den bedrivs och det är också Niklas som ser till att våra hjälptränare utvecklas som tränare.

Med vänlig hälsning
Bålsta Tennisklubb